منو
07191009198


دسته بندی ها


مطالب برتر


ساختار مقاله مبتني بر پژوهش توصيفي

ساختار مقاله مبتني بر پژوهش توصيفي

اصول به كارگرفته شده در پژوهش‏ هاي توصيفي، با اصول پژوهش‏ هاي ميداني، مقداري متفاوت است. ساختار پژوهش های توصیفی معمولا به شکل زیر است:

 

مقدمه

آنچه در مقدمه يك مقاله تحقيق كتابخانه ‏اي وجود دارد - مثل تحقيفات ميداني - كلياتي است كه بايد قبل از شروع بحث برای خواننده مشخص شود؛ مانند تبيين ضرورت انجام آن، تعريف و بيان مسئله تحقيق و اهدافي كه اين تحقيق به دنبال دارد.

همچنين خلاصه‏ اي از سابقه بحث - كه به طور مستقيم مرتبط با موضوع است باید ذکر شود و در نهايت توضيح این که مقاله به دنبال كشف يا به دست‏آوردن چه مسئله‏اي است یا درواقع ، مجهولات يا سؤال ‏هاي مقاله چیست؟

 

طرح بحث (متن)

 قسمت مهم مقاله رو شامل میشه و در اين بخش، مؤلف وارد اصل مسئله مي‏شود. در اينجا بايد با توجه به موضوعي كه مقاله در پي تحقيق آن است، عناوين فرعي‏ تر از هم متمايز گردند.

محقق اين قسمت از بحث، بايد اصول مهم قواعد محتوايي مقاله را مورد توجه قراردهد و سعي كند آنها را مراعات نمايد؛ اصولي مانند: مستدل و منطقي بودن ، منظم و منسجم‏ بودن، ارتباط منطقي بين عناوين فرعي‏ تر در مسئله، تناسب بحث با عنوان اصلي،  خلاقيت و نوآوري در محتوا مقاله، مستند بودن بحث به نظريه‏ هاي علمي و ديني، جلوگيري از حاشيه ‏روي افراطي و اجتناب از كلي‏ گويي كه به انحراف بحث از مسير اصلي مي‏انجامد و موجب خستگي خواننده مي‏شود و همچنين پرهيز از خلاصه‏ گويي كه به ابهام در فهم مي‏ انجامد، رعايت امانت حقوق مؤلفان، اجتناب از استناد دادن به صورت افراطي، توجه‏داشتن به ابعاد مختلف مسئله و امثال اينها.

 

نتيجه ‏گيري

در اين قسمت محقق بايد به نتيجه معقول، منطقي برسد. همچنین نداشتن تعصب و سوگيري غيرمنصفانه در نتيجه ‏گيري، ارائه پيشنهادهايي براي تحقيقات آينده، ارتباط ‏دادن نتايج با مباحث مطرح شده در مقاله،  مشخص‏كردن نقش نتايج در پيش برد علوم بنيادي و كاربردي و امثال آن، از جمله مواردي است كه محقق بايد به آنها توجه داشته باشد.

 

Research Editor
 ۲۸ بهمن ۹۹  |  Research Editor  |  ۰۶:۴۲ 


ثبت دیدگاه جدیددیدگاه ها