منو
07191009198


محاسبه قیمت ترجمه


محاسبه قیمت ویرایش


قیمت سرقت ادبی
برنزی نقره ای طلایی
{{plan.title}}
تحویل {{plan.delivery_time}} روز
{{ plan.price }} تومان
برنزی نقره ای طلایی
{{plan.title}}
تحویل {{plan.delivery_time}} روز
{{ plan.price }} تومان
قیمت ثابت : 65.000 تومان


مراحل انجام ویرایش نیتیو

تصویر زمینه0

01

ثبت سفارش ویرایش نیتیو

ثبت سفارش و آپلود مقاله حاوی بخش های نیازمند به ویراستاری

ثبت سفارش

تصویر زمینه1

02

برآورد هزینه و شرایط پروژه

برآورد هزینه و زمان انجام پروژه براساس تعداد کلمات ، فوریت و کیفیت مد نظر مشتری و اعلام از طریق پروفایل، ایمیل و پیامک

تایید و ارجاع به ویراستار

تصویر زمینه2

03

ویرایش نیتیو و تحویل فایل

مقاله در سطح کیفی و زمان مد نظر مشتری توسط ویراستار نیتیو انجام و همراه با گواهی ویرایش نیتیو تحویل ایشان میشود.

تحویل فایل وصدور گواهی ویرایش

خدمات تخصصی