07191009198


روند انجام کار

تصویر زمینه0

01

ارسال فایل مقاله ( بخش هایی که نیاز به ترجمه ندارند ارسال نشوند)

ثبت سفارش

تصویر زمینه1

02

برآورد هزینه و زمان بر اساس تعداد کلمات مقاله و پرداخت هزینه پروژه

تعیین هزینه و پرداخت

تصویر زمینه2

03

ارسال فایل ترجمه شده توسط مترجم

تحویل فایل ترجمه


محاسبه قیمت