منو
07191009198


محاسبه قیمت ترجمه


محاسبه قیمت ویرایش


قیمت سرقت ادبی
برنزی نقره ای طلایی
{{plan.title}}
تحویل {{plan.delivery_time}} روز
{{ plan.price }} تومان
برنزی نقره ای طلایی
{{plan.title}}
تحویل {{plan.delivery_time}} روز
{{ plan.price }} تومان
قیمت ثابت : 65.000 تومان


روند انجام کار

تصویر زمینه0

01

ارسال فایل مقاله ( بخش هایی که نیاز به ترجمه ندارند ارسال نشوند)

ثبت سفارش

تصویر زمینه1

02

برآورد هزینه و زمان بر اساس تعداد کلمات مقاله و پرداخت هزینه پروژه

تعیین هزینه و پرداخت

تصویر زمینه2

03

ارسال فایل ترجمه شده توسط مترجم

تحویل فایل ترجمه

خدمات تخصصی