07191009198

 

 

دانلود مقاله

دانلود مقالات علمی با کد DOI یا  PMID

خدمات آماری

تجزیه و تحلیل آماری مقالات با استفاده از SPSS

پرداخت ارزی مجلات 

پرداخت هزینه های ارزی مجلات در خصوص فرآیند داوری و چاپ

رفع تشابه

کاهش درصد تشابه مقالات حداکثر بین 5تا 15 درصد با استفاده از پارافریز فنی

اخذ پذیرش

انجام فرآیند اخذ پذیرش و تسریع داوری