منو
07191009198


روند انجام کار

تصویر زمینه0

01

ثبت سفارش

ارسال مقاله نهایی و لینک مجله مد نظر توسط پژوهشگر (شامل رفرنس ، جداول ، اسامی نویسندگان )

ارسال فایل و لینک مجله

تصویر زمینه1

02

انجام فرمتینگ

انجام استاندارسازی و فرمتینگ مقاله بر اساس استایل ژونال مد نظر

تایید فایل

تصویر زمینه2

03

تحویل پروژه

ارسال فایل استاندارد شده بر اساس فرمت مجله برای پژوهشگر

ارائه نتیجه

خدمات تخصصی