منو
07191009198


روند انجام کار

تصویر زمینه0

01

ثبت سفارش طراحی پوستر

ثبت درخواست مشتری سفارش طراحی پوستر یا اسلاید با ارسال فایل ها مقاله مربوطه

ارسال فایل توضیحات

تصویر زمینه1

02

برآورد هزینه و شرایط پروژه

با توجه به حجم کار و کیفیت مد نظر مشتری هزینه و زمان برآورد و به مشتری اعلام میشود

تایید و ارجاع به طراح

تصویر زمینه2

03

تکمیل پروژه و تحویل نهایی

طراحی و تحویل پوستر یا اسلاید مد نظر با سطح کیفی مورد تایید مشتری

ارائه فایل نهایی

خدمات تخصصی