منو
07191009198
جستجو

ویرایش نیتیو سرقت ادبی استاندارد سازی - فرمتینگ برگزاری همایش و کنفرانس پرداخت ارزی مجلات رفع تشابه و سرقت ادبی برگزاری وبینار خدمات آماری مقالات

تحلیل آماری

جامعه و نمونه آماری پژوهش

جامعه آماری پژوهش عبارت است از مجموعه ای از افراد یا اشیا که دارای ویژگی های همگون و قابل اندازه گیری می باشند. نمونه پژوهش از این چنین جامعه ای اخذ می گردد و نتیجه پژوهش به آن جامعه تعمیم داده می شود. نمونه پژوهش عبارت است از یک گروه منتخب از جامعه پژوهش که باید دارای خصوصیات و صفات جامعه پژوهش باشد تا بتوان پژوهش را به آن تعمیم داد. نمونه پژوهش باید معرف مشخصات و ویژگی هایی که در موضوع پژوهش دارای اهمیت است، باشد. هنگام گزینش نمونه باید به نکات زیر توجه نمود:
زمان مطالعه :2 دقیقه به قلم :Researcheditor بازدید : 1420

مراحل اصلی در بررسی نمونه‌ای چیست ؟

به عنوان مقدمه‌ای بر نقشی كه نظریه نمونه‌گیری در یك بررسی دارد توضیح مختصر مراحل انجام یك نمونه‌گیری ضروری است. باید توجه كرد كه نمونه‌گیری،كار پیچیده‌ای است. تهیه نمونه‌ای از 10000 پرونده شماره‌دار كار ساده‌ای است اما اگر هدف، تهیه نمونه‌ای از ساكنین یك ناحیه با دهات متعدد و راههای صعب العبور و گاهی با زبانهای محلی متفاوت باشد كار آسانی نیست، به خصوص كه بسیاری از واحدهای نمونه از ساكنینی هستند كه افراد غریبه را نمی پذیرند و برای اظهار حقایق به آنها بدگمان‌اند. در هر حال مراحل ضروری در یك نمونه‌گیری به شرح زیرند:
زمان مطالعه :3 دقیقه به قلم :Researcheditor بازدید : 542

کاربرد علم آمار در صنعت

موضوع آمار عبارت است از هنر و علم جمع آوری، تعبیر و تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج تعمیم های منطقی در مورد پدیده های تحت بررسی. با توجه به مراحل اساسی یك تحقیق علمی، آشكار است كه آمار به طور وسیعی در قلمرو تمام تحقیقات علمی به كار می رود.
زمان مطالعه :3 دقیقه به قلم :Researcheditor بازدید : 581