منو
07191009198
جستجو

ویرایش نیتیو سرقت ادبی استاندارد سازی - فرمتینگ برگزاری همایش و کنفرانس پرداخت ارزی مجلات رفع تشابه و سرقت ادبی برگزاری وبینار خدمات آماری مقالات

اشتباهات رایج در مقاله نویسی

اشتباه های مقاله نویسی

اشتباهات رایج در مقاله نویسی
به قلم:Researcheditor

برای نوشتن مقاله علمی زمان و انرژی زیادی گذاشته می شود تا مقاله به اتمام برسد اما گاهی نحوه ارائه به گونه ای است که مانع از ارائه خوب مقاله می شود.

 ممکن است اشتباهاتی که در مقاله وجود دارد باعث شود بحث علمی و هدف شما از تحقیق و اعتبار مقاله کاملا درک نشود و حتی گاهی منجر به ریجکت مقاله علمی شما توسط ژورنال شود. چند اشتباه معمول که در نگارش مقاله علمی ممکن است مورد توجه قرار نگیرد را بیان میکنیم چگونگی رفع این مشکلات را با هم خواهیم داشت:

 اشتباهات رایج در انتخاب موضوع پژوهش

دانشجو معمولا پس از گذراندن بیشتر یا تمام دروس خود به موضوع پژوهش فکر میکند و این دو موضوع را به هم وابسته میکند که نیازی به این کار نیست.

مساله ای که به آن فکر میکند یا شخصی پیشنهاد میکند را قطعا موضوع را مورد بررسی  قرار می دهد. 

موضوع و مساله ای کلی را انتخاب میکند که معمولا مبهم و گسترده است.

در انتخاب موضوع، توجهی به روش اجرا و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها ندارد.

 اشتباه‌های متداول پژوهشگران در تهیه پیشینه پژوهشی تحقیق

پژوهشگران در بررسی کتب و مقاله های پژوهشی، بیشتر به یافته ها و نتایج پژوهش ها توجه می‌کنند و در نتیجه اطلاعات مفیدی درباره اجرای پژوهش‌ها و روش‌هایی که پژوهشگران برای اندازه گیری به کار برده اند به دست نمی آورند.

فقط به نشریه‌های عمومی، و مسایل کلی می پردازند و به دیگر منابع توجه نمی‌کنند.

بررسی کتاب‌ها و نشریه ها را بدون انتخاب یک محدوده  پژوهشی مناسب آغاز می‌کنند.

سایت ها، کتاب ها و نشریه ها را شتابزده بررسی می‌کنند تا هر چه زودتر کار پایان نامه را آغاز کنند به همین دلیل از خیلی از تجربه ها و دستاوردهای پژوهش های قبلی غافل می شوند.

از منابع فرعی بیش از حد استفاده می‌کنند.

عنوان کتاب‌ها و نشریه های بررسی شده، نام نویسنده و سایر اطلاعات مربوط به منابع را غلط یا بدون دقت یادداشت می‌کنند و در نتیجه هنگام نیاز، قادر به پیدا کردن آن کتاب ها و نشریه ها نیستند.

برگه های یادداشت را با انبوه مطالب پر می‌کنند. معمولاً این کار نشانگر آن است که دانشجو نظر روشنی درباره موضوع پژوهش خود ندارد و نمی تواند اطلاعات کم اهمیت را تفکیک کند.

اشتباه‌های متداول در گردآوری داده ها

توجه چندانی به ایجاد و حفظ رابطه با موضوع پژوهش ندارد. این کار موجب بروز نوعی نگرش منفی به موضوع یا خودداری او از همکاری می شود که این خود باعث کاهش روایی آزمون و سایر ابزار اندازه گیری می‌شود.

به منظور ایجاد امکان اجرای تحقیق در سازمانی که موضوع خود را از آن انتخاب کرده است، چنان تغییراتی در طرح پژوهش به وجود می آورد که باعث آشفتگی پژوهش می شود.

در هدف و شیوه‌ی گرد آوری به کار رفته در پژوهش دچار سردرگمی می شود.

قبل از بررسی کامل و دقیق انواع پژوهش ها؛ ابزار اندازگیری پژوهش را انتخاب می‌کند و موجب انتخاب ابزار نامتناسب یا فاقد روایی می شود.

طیف هایی را که برای پژوهش به کار می برد، چنان دچار نقص پایایی است که تفاوت های واقعی در پشت خطاهای مقیاس پنهان می ماند.

در پرسشنامه خویش از مقیاس هایی استفاده می کندکه تکمیل کنندگان صلاحیت اجرا و نمره گذاری آنها را ندارند.

اشتباه‌های متداول در استفاده از شیوه ها و ابزار های اندازه گیری

از بررسی روایی محتوایی مقیاس ها با توجه به شرایط پژوهش خویش غفلت می‌کند.

نقش استاد را در جریان گردآوری داده ها برای خود مشخص نمی‌کند.‌

روایی و پایایی مقیاس‌های انتخابی را با دقت بررسی نمی‌کند و از بررسی داده های مربوط به روایی و پایایی غفلت می‌کند.

پرسشنامه را افراد در شرایطی پر می‌کنند که جواب های غیر واقعی پیدا می‌کنند.

پژوهشگر،گاه آزمون های استاندارد را اندازه می‌گیرد و از ارزیابی داده هایی درباره روایی آنها غفلت می‌کند.

از ابزارهای اندازه گیری استفاده می‌کند که درباره شیوه اجرا، تجزیه و تحلیل، تعبیر و تفسیر آنها اطلاع کافی ندارد.

از زمان محدودی که برای اجرا ابزار در اختیار دارد درست استفاده نمی‌کند و ابزارهایی را مورد استفاده قرار می‌دهد، در حالی که ابزارهای دیگر به همان خوبی می تواند اطلاعات مورد نیاز پژوهش را تأمین می‌کند.

ابزار اندازه گیری خویش را پیش از اجرای تحقیق، اعتبار سنجی نمی‌کند و از این رو در اولین مرحله گردآوری داده ها دچار اشتباه های بزرگی می شود که موجب بروز خطاهای بعدی می‌گردد.

اشتباه‌های متداول در استفاده از ابزار آماری

توزیع آمارهایی را انتخاب می‌کند که برای تجزیه و تحلیل مورد نظر، نامناسب یا غلط است.

نخست داده های پژوهش را گردآوری می‌کند و سپس به دنبال تکنیکی می‌گردد تا داده ها را تجزیه و تحلیل کند.

گرچه پژوهشگر می‌تواند از چندین روش آماری‌ برای تجزیه تحلیل داده های خویش استفاده نماید، اما به یک روش بسنده می‌کند. این کار موجب می شود پژوهشگر از دستیابی به نتیجه های مفیدی که کمک موثری برای حل مساله می‌کند محروم بماند.

برای تجزیه تحلیل داده‌های خویش از آزمون آماری استفاده می‌کند که داده های تحقیق، فرض های زیربنایی لازم برای استفاده از آن آزمون ها ندارد.

تفاوت هایی را که از لحاظ آماری معنی دار است بزرگ نمایی می‌کند.

از تکنیک های هبستگی، استفاده صحیح نمی‌کند.

اشتباه‌های متداول در طراحی پژوهش و روش اجرای آن

دانشجو از تعریف جامعه مورد بررسی غفلت می‌کند.

نمونه را به اندازه کوچک انتخاب می‌کند که نمی تواند عملکرد گروه های فرعی را تجزیه و تحلیل کند.

پژوهش ها را با استفاده از آزمودنی های داوطلب انجام می‌دهد.

به منظور کاهش مزاحمت ناشی از گردآوری داده‌ها تغییراتی در طرح پژوهش ایجاد می‌کند که موجب ضعف طرح می‌شود.

برای فراهم آوردن داده های بیشتر با افراد به گونه ای برخورد می‌کند که مایع خودداری آنها از همکاری می‌شود.

قبل از انجام هرگونه پژوهش مقدماتی، اقدام به گردآوری داده های پژوهش می کند.

اشتباه‌های معمول در تجزیه و تحلیل داده ها

از بکارگیری یک روش ثابت سیستماتیک برای نمره گذاری و ثبت داده ها غفلت می‌کند.

هنگام نمره گذاری از ثبت کامل جزییات نمره گذاری، تغییر ها و اصلاح های انجام گرفته در آن غفلت می‌کند و در نتیجه هنگام نگارش فصل مربوط به روش شناسی چیزی به خاطر نمی آورد.

به علت عدم بررسی و کنترل نمره گذاری‌ها، از اشتباه های انجام گرفته غافل می‌ماند.

روش نمره گذاری داده های پژوهش را در جریان نمره گذاری تغییر می دهد.

اشتباه‌های معمول در تدوین نهایی پایان نامه

پژوهشگر تا زمانی که اطلاعات را به خاطر دارد از یاداشت مطالبی که باید بعدها در پایان نامه تحصیلی خویش بیاورد غفلت می‌کند و در هنگام نگارش قادر به یادآوری جزییات نیست.

کلیه امور مربوط به پایان نامه را به از انجام امور پژوهش، موکول می‌کند.

بررسی کتاب ها و نشریه های مربوط به پژوهش را برحسب تاریخ و زمان نشر تنظیم می‌کند، حال آن که باید مقاله ها و کتاب ها را به یک متن یکپارچه تبدیل کند.

با همه‌ی موضوع ها و مطالب مربوط در پیشینه، برخوردی مکانیکی و غیر اندیشمندانه می‌کند، یعنی بدون توجه به درجه ی ربط و اهمیت مطالب، برای همه ی آنها ارزش یکسانی منظور می دارد.

نتیجه های حاصل از پژوهش کتاب ها و نشریه ها، را ترکیب و ادغام نمی‌کند.

بیش از حد، از نقل قول های مستقیم استفاده می‌کند و نقل قول هایی را به کارمی‌برد که مرتبط نیستند و او میتواند بدون استفاده از نقل قول های این و آن، با عبارت های خود همان مطالب را بنویسد.

شرح نارسایی ازشیوه انتخاب نمونه و مقیاس‌های مورد استفاده ارایه می‌دهد.

یافته های ناچیزی را که رسم یک جدول وسیله مناسب تری برای بیان آنها است شرح و بسط می‌دهد و از تاکید بر نکته های مهم غفلت می‌کند.

 اشتباه های رایج در طرحهای پژوهشی

    اشتباهات متداول در تدوین یک مطالعه تحقیقی

          1- انتخاب مسئله تحقیق را تا گذراندن تمام دروس یا بیشتر آنها به تعویق می اندازند

         2- اولین ایده تحقیقی یا موضوع پیشنهادی را بدون انجام بررسی انتقادی می پذیرند

          3- مسئله ای را برای تحقیق انتخاب می کند که خیلی وسیع یا خیلی مبهم است

          4- فرضیه های تحقیقی مبهم یا غیر قابل آزمایش را تدوین می کند

   اشتباهات متداول در مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق

          1- به خاطر شروع هرچه زودتر تحقیق ادبیات تحقیقی مربوط را با شتاب زدگی مطالعه می کنند .

          2- بیش از حد بر منابع دست دوم ، اعتماد وتاکید می کنند .

          3- در هنگام مطالعه مقاله های تحقیقی ،بر روی یافته های پژوهشهای گذشته تمرکز کرده واز بررسی روشهای جمع آوری واندازه گیری در آن پژوهشها خود داری  می کنند

          4- منابع دیگری را نظیر روزنامه ومجله های عمومی که اغلب شامل مقاله ها وبحثهای مفیدی در زمینه موضوع مورد تحقیق هستند ،نادیده می گیرند

          5- در تعریف دقیق ورضایت بخش ازعنوان تحقیق کوتاهی می کنند وهمین امر ،موجب محدود شدن مطالعه ادبیات تحقیق می شود. مرور گسترده و وسیع منابع نیز ممکن است موجب دلسردی شود.

          6- اطلعات کتابشناختی را نادرست یادداشت می کنند ،به طوری که در صورت نیاز نمی توانند آنها را پیدا کنند

          7- بدلیل عدم درک روشن طرح تحقیق توسط دانشجو ،مطالب وموارد بی اهمیت زیادی فیش برداری می شود.

   اشتباهات متداول در جمع آوری داده ها

          1- به برقراری وحفظ ارتباط با آزمودنیها توجه کافی نشان نمی دهند. این امر منجر به نگرش منفی در آزمودنیها وکاهش اعتبار می شود.

          2- به منظور سهولت تغییراتی را در نحوه انتخاب آزمودنیها ایجاد می کنندودر نتیجه باعث تضعیف طرح تحقیق می شوند

          3- در تشریح اهداف ادازه گیری تحقیق برای افراد متخصص کوتاهی می کنند

          4- در ارزشیابی روشهای اندازه گیری موجود قبل از انتخاب روش نهایی کوتاهی می کنند. این مسئله باعث می شود از روشهای بی اعتبار ووسایل اندازه گیری نامناسب در تحقیق استفاده شود.

          5- ابزارهایی رادراندازه گیری خود به کار می برند که از پایایی زیادی برخوردار نیستند

          6- روشهایی را برای اندازه گیری به کار می برند کع شرایط لازم را برای اجرا ندارند

  اشتباهات متداول در کاربرد وسایل اندازه گیری

          1- به اعتبار محتوایی ابزار توجه نمی کنند

          2- نقش مجریان تحقیق در در جمع آوری داده هارا کنترل نمی کنند

          3- اعتبار وپایایی وسایل اندازه گیری را به صورت کلی بررسی می کنند

          4- بدون ارزشیابی اعتبارداده ها ،فرض می کنند ابزار آنچه را ادعا می کند می تواند اندازه گیری کند

          5- وسایلی را برای اندازه گیری به کار می برند که برای اجرا وتجزیه وتحلیل آن آموزش کافی ندیده اند

          6- وقت زیادی را برای اجرای آزمونهای طولانی به کار می برند ، وآزمونهای کوتاهتر را که هدف را اندازه گیری می کنند مورد استفاده قرار نمی دهند.

          7- وسایل اندازه گیری را قبلا به صورت آزمایشی اجرا نمی کنند

   اشتباهات رایج در استفاده از ابزار آماری -تکنیکهای آماری 

               1- ابزارهای آماری صحیح یا مناسبی را برای تجزیه وتحلیل موضوع مورد استفاده ،انتخاب نمی کنند .

          2- داده های تحقیقی را جمع آوری می کنند ، سپس می کوشند برای تجزیه وتحلیل آنها ابزار آماری مناسبی پیدا کنند .

          3- در مطالعاتی که می توان روشهای آماری مختلفی را به کار برد ،تنها ازیک روش آماری استفاده می کنند.این امر اغلب به نادیده گرفتن نتایجی منجر می شوند که می توانندسهم مهمی در پایان نامه داشته باشند .

          4- از ابزار آماری در موقعیتهایی استفاده می کنند که داده ها ،مفروضه هایی را که ابزار ها بر آنها مبتنی هستند ، برآورده نمی کنند .

          5- در بیان اختلافهای جزیی که از نظر آماری معنی دار هستند اغراق می کنند .

          6- درشرایطی که نمی توانند از همبستگی پیرسون استفاده کنند، از به کار بردن روشهای تحلیلی همبستگی ،خودداری می کنند.

          7- اغراق در تفسیر معنی ضریب همبستگی

   اشتباهات متداول در طرح وروش تحقیق

          1- جامعه آماری مورد بررسی را به طور دقیق تعریف نمی کنند.

          2- نمونه هایی با حجم کم را انتخاب می کنند ودر نتیجه نمی توانند زیر گروههای موجود درتحقیق رامورد تجزیه وتحلیل قرار دهند .

          3- سعی می کنند از پاسخگویانی استفاده کنند که داوطلب شرکت در تحقیق هستند.

          4- طرح تحقیق خودرا به خاطر سهولت اجرا وجلب توجه مدیران یا سفارش دهندگان در هنگام اجرای طرح تغییر می دهند ودر نتیجه از اعتبار طرح می کاهند.

          5- در انجام تحقیق می کوشند تا داده های بیشتری را جمع آوری کنند وهمین امر سبب فشار زیاد به آزمودنیها ودر نتیجه منجر به عدم همکاری آنان می شوند.

          6- کوشش می کنند که مطالعه ای را که به 2 یا 3 سال وقت نیاز دارد ، در مدت یک ترم تحصیلی به اتمام رسانند

          7- جزییات برنامه جمع آوری اطلاعات را به منظور اجتناب از عیان شدن اشتباهات ،به صورت کامل وکافی بیان نمی کنند.

          8- قبل از اجرای تحقیق مطالعه مقدماتی را انجام نمی دهند یا وسایل وروشهای اندازه گیری را مورد آزمون قرار نمی دهند .

   اشتباهات متداول در پردازش داده ها

          1- روش منظمی را برای کدگذاری و ثبت داده ها مشخص نمی کنند

          2- جزئیات تغییرات ارزشهای داده ها را هنگام اجرای روش توضیح نمی دهندودر هنگام توصیف داده ها ،قادر به یاد آوری آنچه اتفاق افتاده است نیستند.

          3- روش امتیاز دهی سوالها در جریان انجام تحقیق را تغییر می دهند.

   اشتباهات متداول در تهیه گزارش تحقیق

          1- فعالیتهای مربوط به تهیه منابع وماخذرا تا اتمام تحقیق به تعویق می اندازند.

          2- در فیش برداری اطلاعات ضروری برای تدوین گزارش نهایی کوتاهی می کنند .

          3- تنظیم مطالب بر مبنای زمان تدوین انجام گزارش انجام می شود نه معیارهای علمی .

          4- اهمیت منابع به لحاظ ارتباط با موضوع نادیده گرفته می شود وبه همه آنها جای یکسان داده می شود .

          5-  نتایج بدست آمده جاصل از مطالعه منابع مرتبط با موضوع را به خوبی مطالعه نمی کنند

          6- نقل مستقیم از آثار را زیاد به کار می برند ، ازبیان مطالب با جملات خود کوتاهی می کنند .

         7- در باره روش انتخاب نمونه وشاخصهای اندازه گیری به کار برده شده توضیح کامل ومناسبی نمی دهند.

          8- از تاکید بر یافته های مهم خود داری می کنند . وقت زیادی را صرف داده های جزیی می کنند .

 

  اگر مطلب برای شما مفید بود ، دیدگاه خود را ثبت بفرمایید.

تماس با مشاور پژوهشی ریسرچ ادیتور : 07191009198  - داخلی شماره 3

***در صورتی که قصد انجام ادیت یا ترجمه  مقاله یا استاندارد سازی ، و یا سایر موارد مربوط به فرمت و استایل مقاله خود را دارید ، میتوانید برای استفاده از این خدمت یک سفارش ثبت کنید و با هزینه ای پایین و با صرف زمان اندک این مورد را برای مقاله یا پایان نامه خود اجرا کنید***

 
ثبت دیدگاه جدید

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید !

×