منو
07191009198
جستجو

ویرایش نیتیو سرقت ادبی استاندارد سازی - فرمتینگ برگزاری همایش و کنفرانس پرداخت ارزی مجلات رفع تشابه و سرقت ادبی برگزاری وبینار خدمات آماری مقالات

تاریخچه رفرنس دهی مقاله به روش ونکوور (Vancouver)

رفرنس دهی مقاله به روش ونکوور (Vancouver)چیست ؟

تاریخچه رفرنس دهی مقاله به روش ونکوور (Vancouver)
به قلم:Researcheditor

تحریر و نوشتن رفرنس ها در مقالات بسیار مهم و ضروری  است. دانستن اینکه سایر پژوهشگران از چه منابع و اطلاعاتی در مقالات خود استفاده کرده اند،  از دوبار کاری می کاهد و در وقت صرفه جویی می شود و اجازه دسترسی به آن مطالب را به خواننده میدهد.

 روش های متعددی برای رفرنس نویسی وجود دارد که هر کدام بستگی به محل و مرجع  آن دارد. برای مقالات رشته علوم پزشکی  قاعده رفرنس دهی مقاله به روش ونکوور (Vancouver) کاربرد بسیار دارد.

 انواع رفرنس دهی

الف: رفرنس دهی در داخل متن

ب: رفرنس دهی در پایان متن

انواع روش های رفرنس دهی

روش رفرنس دهی انجمن زبان مدرن امریکا (MLA)

روش شیکاگو

روش رفرنس دهی IEEE

روش رفرنس دهی ونکوور (vancouver)

روش رفرنس دهی APA

روش رفرنس نویسی ونکوور اولین بار در سال 1978 استفاده شد که شامل ویراستارانی در رشته علوم پزشکی در ونکوور بود تا قوانین به خصوصی برای فرمت مقاله هایی را که به مجلات ارسال می شد را تهیه و تالیف  نمایند.

موارد لازم برای نوشتن و تالیف رفرنس مقالات سابقا از طریق  NATIONAL OF MEDICINE که برای بار اول در سال 1979 چاپ شد ساماندهی و عرضه شده بود.

مجمع ونکوور تبدیل به انجمنی از ویراستاران مجلات پزشکی  INTRNATIONAL COMMETTEE OF MEDICA JOURNAL EDITORS (ICMJE) ایجاد شده بود  که در هر سال فقط یک بار اجلاس داشتند .پس از مدتی این انجمن بعضی موارد اخلاقی را در پژوهش و انتشار مقالات مهم دانسته و قوانینی را در این زمینه به ثبت رساندند.

در قواعد و قوانین رفرنس نویسی ونکوور با ترتیب استفاده آن در متن می آیند .نام ژورنال های علوم پزشکی که در   INDEX MEDICUS  نوشته شده اند به صورت مخفف در فهرست  NATIONAL LIBRARY OF MEDICIN  تالیف می شوند. که در رفرنس نویسی به قاعده ونکوور ازآن میتوان استفاده کرد.

اصول کلی مربوط به شیوه ونکوور

فهرست منابع، باید شامل مشخصات منابعی باشد که درتهیه نوشته خود مورد استفاده قرار داده اید، مانند کتاب، مقاله چاپ شده در یک مجله، جزوه آموزشی و یا حتی مطلبی که از اینترنت استفاده کردیم.

مشخصات منابع بایستی به صورتی نوشته گردد که خوانندگان بتوانند به راحتی منبع ذکر شده را پیدا کرده و به اصل مطلب رجوع نمایند.

فهرست منابع تهیه شده در پایان متن آورده می شود.

در فهرست منابع ،منابع به ترتیب استفاده آنها در متن و به صورت اعداد داخل پرانتز مشخص می گردد.به عبارتی دیگر به هر منبعی یک عدد اختصاص داده می شود.

وقتی که به هر منبع ، عددي اختصاص داده می شود، هربارکه در متن مجددا بخواهید به آن منبع استناد کنید، باید همان عدد را درج نمایید.

این اعداد در داخل پرانتز و بعد از نقطه و کاما در پایان هر جمله اورده می شود.

هنگامی که در قسمتی از متن از چند منبع استفاده نماییم که شماره ای ان متوالی است ،از خط فاصله (-) بین اولین و اخرین عدد استفاده کنیم.مثلا :(2-6)

در صورتیکه در بخشی از متن از چند منبع استفاده گردد اما شماره ی منابع متوالی و پشت سر هم نباشد در این صورت بین شماره منابع یک علامت ویرگول گذاشته می شود. مثلا :(2 ,7 ,4)

رﻓﺮﻧﺲ دﻫﯽ  در ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﺳﺒﮏ  وﻧﮑﻮور

1-نام خانوادگی نویسنده (فاصله ) حرف اول نام کوچک (نقطه) عنوان مقاله (نقطه) نام مجله (فاصله )سال انتشار (فاصله ) ماه (;) جلد یا دوره ی انتشار (شماره :) شماره صفحات

2-در صورتی که تعداد نویسندگان بیش از 6 نفر باشد ابتدا نام 6 نفر اول را می نویسیم و یک ویرگول و یک فاصله درج میکنیم و عبارت et al  را تایپ می کنیم و سپس یک نقطه و فاصله درج می نماییم.

  . ...Halpten SDUbel PACaplan ALMarion DWPalmer AMSchiding JKet al. Regulation of interstitial excitatory amino acid 

3-ﺩﺭ ﻣﺠﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺟﻠﺪﻫﺎﻱ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺎﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ issue  ﺭﺍ ﺣﺬﻑ ﻧﻤﻮﺩ. (ﺍﻛﺜﺮ ﻣﺠﻼﺕ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﭼﺎپ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ). اما ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻣﺠﻠﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺎﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ issue  ﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

 Halpern SD, Ubel PA, caplan AL. Solid – organ trans plantation in HIV . N Engl J Med 2002 Jul 25; 347(4): 284-7

 

4-ﻧﻮﻉ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺫﻛﺮ ﻧﻤﻮﺩ ﻣﺜﻼً: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻧﺎﻡ ﻣﺠﻠﻪ ﺫﻛﺮ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.

Enzenberger W, Fischer PA. Metronome in parkinson’s disease [letter]. Lancet 1996; 347:1337

 Petretz B, Bimstein E. Periodontal status in childhood . [ Abstract]. J Clin Pediatr Dent 1996; 20(3): 229-32

5-ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺤﻞ ﻳﺎ data base ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺫﻛﺮ ﻧﻤﻮﺩ

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid – organ trans plantation in HIV-infected patients. N Engl J Med  ۲۰۰۲; ۳۴۷(۴): ۲۸۴-۷٫Cited in PubMed; PMID /2/40307

6-ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ (Organization) ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺎﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

Diabets prevention program research group. Hypertension, insulin and proinsulin Appl Physion 2002; 40(5): 679-86

7- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﻢ ﺷﺨﺺ ﻭ ﻫﻢ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﻄﺮﺡ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﺎﻝ ﻓﻮﻕ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻛﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻧﺎﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ، ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

8- ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺎﻡ ﻫﻴﭻ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺫﻛﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺠﻠﻪ ﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

  ۲۱st  Century heart solution may have a sting in the tail. BMJ 2002; 325 (7357): 184

9- ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﺩﺭ ﻣﺪﻻﻳﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺮﺍﻧﺘﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺨﻔﻒ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺯﺑﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

10-ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ شماره جلد ﻣﺠﻠﻪ (Volume) ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺿﻤﻴﻤﻪ (Supplement) ﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺟﻠﺪ ﻛﻠﻤﻪ Suppl  ﺩﺭ ﭘﺮﺍﻧﺘﺰ ﻳﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

Gazzard B. British HIV Association guidelines for the treatment of HIV Med 2005;6 (Suppl 2): 1-61

11-ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ issue ﺟﺰء ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻠﻤﻪ Suppl ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ issue ﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:

Warner JO, Jones CA. Pre natal sensitization in humans. Pediatr Allergy Immunol 2000; 11 Suppl 13: 6-8

12- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ volume ﺩﺭ ﺩﺭﺱ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ issue ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ issue ﺩﺭ ﭘﺮﺍﻧﺘﺰ ﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

 Glauser TA. Integration clinical trial data into clinical practice. Neurology 2002; 58 (12 Suppl 7): 6-1

13- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ volume ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ issue ﻫﻴﭽﻜﺪﺍﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﻣﺎﻩ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

 Gonzales JB. Use of tissue conditioners and resilient liners. Dent Clin North AM 1997; (2)249-59.

Ahrar K. Development of a large animal model for lung tumors. J Vasc Interv Radial 2002 Jun: 1-6.

 

ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻟﻴﺴﺖ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ 

ﺭﻓﺮﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺭﻓﺮﻧﺲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ﺷﻜﻞ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﻳﺎ ﺷﻜﻞ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺭﻓﺮﻧﺲ ﻫاﻱ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ

ﮔﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺣﺎﻭﻱ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺖ، ﻭﻟﻲ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ. ﺍﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮﺩ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﻧﺪﻫﻴﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼ ًﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻳﺪ. ﺩﺭ ﻋﻮﺽ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﻡ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ ﺭﺍ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺫﻛﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ: [ﻣﻨﺒﻊ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ] : ﺩﺭ [ﻣﻨﺒﻊ ﺍﻭﻟﻴﻪ]

 

 

 

اگر مطلب برای شما مفید بود ، دیدگاه خود را ثبت بفرمایید.

 

تماس با مشاور پژوهشی ریسرچ ادیتور :  07191009198  - داخلی شماره 3

 

***در صورتی که قصد انجام رفرنس نویسی مقاله یا پایان نامه، و سایر موارد مربوط به فرمت و استایل مقاله خود را دارید ، میتوانید برای استفاده از این خدمت یک سفارش فرمتینگ(استاندارسازی) ثبت کنید و با هزینه ای پایین و با صرف زمان اندک این مورد را برای مقاله یا پایان نامه خود اجرا کنید***

 

ثبت سفارش فرمتینگ
ثبت دیدگاه جدید

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید !

×