منو
07191009198


دسته بندی ها


مطالب برتر


آیین نگارش مراجع در فهرست منابع مقالات انگلیسی

آیین نگارش مراجع در فهرست منابع مقالات انگلیسی

ترتيب نوشتن مرجع كتب غیر فارسی:

 

نام و نام خانوادگي ـ فاصله ـ حروف اول نام كوچك نويسنده ـ سال انتشار ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان كتاب ( با حروف ايتاليك ) ـ كاما ـ شماره جلد ـ كاما ـ شماره چاپ ـ نقطه ـ اسم ناشر ـ كاما ـ محل نشر ـ كاما ـ شماره صفحه ـ نقطه

 

 

 

Colson JH, Armour WJ (1989). Sports Injuries and Their Treatment, 2nd ed. London,85-111.

 

 

 

مطالبي كه فقط از يك فصل كتاب ذكر شده باشند:

نام خانوادگي نويسنده فصل ـ فاصله ـ نام كوچك نويسنده فصل ـ سال انتشار ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان فصل ـ نقطه ـ كلمه In" " ـ دو نقطه ـ نام خانوادگي مؤلف كتاب ـ فاصله ـ حرف اول نام كوچك مؤلف كتاب ـ دو نقطه ـ عنوان كتاب ( با حروف ايتاليك ) ـ كاما ـ شماره جلد ـ كاما ـ شماره چاپ ـ نقطه ـ اسم ناشر ـ كاما ـ محل نشر ـ كاما ـ شماره صفحه ـ نقطه

 

 

Weinstein L, Swartz MN (1974). Pathologic Properties of Iinvading Microorganisms. In: Sodeman WA: Pathologic Physiology: Mechanisms of Disease, Saunders, Philadelphia,468-72.

 

 

 

توجه: اگر تعداد نويسنده بيش از يك نفر باشد بين آنها كاما آورده مي شود.

 

 

 

 ترتيب نوشتن مرجع مقالات غیر فارسی:

 

نام خانوادگي نويسنده ـ فاصله ـ حرف اول نام كوچك نويسنده ـ نقطه ـ سال انتشار ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان مقاله ـ نقطه ـ نام مجله ( با حروف ايتاليك ) ـ كاما ـ شماره جلد ـ شماره مجله ( داخل پرانتز ) ـ كاما ـ شماره صفحه ـ نقطه

 

 

Goate AM, Hayness AR, Owen MJ, Farall M, Lai LY. (1989). Predisposing Locus for Alzheimers Disease on Chromosme 21. Lancet, 11(2), 335-7.

 

درصورتی که مرجع از مقاله فارسی ذکر شده باشد به شکل زیر نمایش داده خواهد شد:

 

 

 

Goate AM, Hayness AR, Owen MJ, Farall M, Lai LY. (1989). Predisposing Locus for Alzheimers Disease on Chromosme 21. Lancet, 11(2), 335-7.

 

توجه: اگر تعداد نويسنده 6 نفر ( يا بيشتر ) باشد براي بقيه"et al" ذكر مي شود.

 

توجه: در مورد مقالاتي كه براي انتشار در مجله پذيرفته شده است ولي به چاپ نرسيده است در صورت مشخص بودن شماره مجله ميتوانيم آن را نوشته و در پايان ( بدون ذكر شماره صفحه ) در داخل پرانتز عبارت”In press” را بياوريم.

 

 

 

نحوه نوشتن مرجع وب سايت ها ( قسمتي از وب سايت ):

 

مثال:

 

 

Lynch, Time.1996. DS9 Trials and Tribble-actions review [On Line].

Peoria IL: Bradley University; Available from http:// www.bradley. edu/compusorg/psiohi/DS9/ep/503r.htm; Internet; accessed 8 October 1997.

 

International Civil Organization. Convention on International Civil Aviation. 1996 [On Line]. Aviailable From: http: // www.me.titech.ac.jp=@=:www.com.org/icao/takeoff.htm

 

توجه: در صورتي كه كل وب سايت بعنوان مرجع باشد در همان محل اشاره شده و در فهرست منابع وارد نخواهد شد.

 

 

 

 استفاده از پايان نامه به عنوان مرجع:

 

نام خانوادگي نويسنده ـ فاصله ـ نام حرف اول كوچك نويسنده ـ نقطه ـ سال انتشار ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان تز ( با حروف ايتاليك ) ـ نقطه ـ مقطع تز ـ كاما - دانشگاه مربوطه ـ نقطه 

 

 

 

Astor G. (1997). Structural Studies of the Congenital Epilepsies. PhD Dissertation, University of Chicago.

 

 

 

مرجع مقالات ارايه شده در كنگره ها و سمينارها كه به چاپ رسيده اند:

 

نام خانـوادگي ارايه كننده ـ فاصله ـ حـرف اول نام كوچـك ارايه كنـنده ـ نقطه ـ سال ارايــه ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان مقاله ـ نقطه ـ كلمه «In » ـ دو نقطه ـ عنوان سمينار يا كنگره ( با حروف ايتاليك) ـ كاما ـ ماه و روزهاي برگزاري ـ كاما ـ صفحات چاپ شده در كتاب مجموعه مقالات ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ محل برگزاري ـ دو نقطه ـ نام انتشارات ـ نقطه

 

 

Farhadi D. (1999). New advances of researchers of Iran. In: Research advances in third world, June 23-25, (pp. 11-15). Istanbul: University of Istanbul press.

Research Editor
 ۱۶ آذر ۹۹  |  Research Editor  |  ۱۱:۳۷ 
مقاله نویسی   |  
بازدید  4709


ثبت دیدگاه جدیددیدگاه ها

تصویر کاربر
حسام ۱۴۰۰/۰۲/۲۴   |   ۰۲:۰۱

سلام. در مقالات فارسی، منابع انگلیسی زبان هم باید آوانگاری شوند؟ اگر جواب مثبت است، چگونه؟